PHONE : 1800 6129  l  COMMUNITY

  Annual shareholder meeting

  Đại hội đồng cổ đông năm 2018

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018
  (24/04/2018)
  Giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ
  (14/04/2018)
  Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
  (24/04/2018)
  Điều lệ công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam (13/04/2018)
  Thư mời họp ĐHĐCĐ
  (14/04/2018)
  Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 (13/04/2018)
  Quy chế về nội bộ quản trị SBV
  (13/04/2018)
  Sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty (13/04/2018)
  Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
  (13/04/2018)
  Chi trả cổ tức năm 2017 
  (13/04/2018)
  Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát 
  (13/04/2018)
  Nghị quyết chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (15/03/2018)

  Báo cáo kết quả SXKD, BCTC đã kiểm toán 2017 (13/04/2018)

  Đại hội đồng cổ đông năm 2017

  Nghị quyết họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
  (04/10/2017)
  Biên bản họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
  (04/10/2017)
  Tài liệu họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
  (19/09/2017)
  Thư mời họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
  (28/08/2017)
  TB tổ chức ĐCĐCĐ bất thường 2017
  (16/08/2017)
  Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
  (18/04/2017)
  Nghị quyết ĐCĐCĐ 2017
  (18/04/2017)
  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017
  (05/04/2017)
  Thư mời họp ĐCĐCĐ 2017
  (05/04/2017)
  Tờ trình ĐHĐCĐ 2017
  (05/04/2017)
  Chương trình ĐCĐCĐ dự kiến 2017
  (05/04/2017)
  Sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS 2017
  (05/04/2017)
  TB tổ chức ĐHĐCĐ 2017
  (15/03/2017)
  Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ 2017
  (15/03/2017)

  Đại hội đồng cổ đông năm 2016

  Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
  (15/12/2016)
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2016
  (15/12/2016)
  Nghị quyết tổ chức ĐCĐCĐ 2016
  Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
  (26/11/2016)
  Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường
  (26/11/2016) 
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
  (10/05/2016)
  Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
  (21/04/2016)
  Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
  (12/04/2016)
  Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
  (12/04/2016)
  Thư đề cử tham gia BKS ĐHĐCĐ 2016
  (12/04/2016)
  Thư đề cử thành viên HĐQT 2016
  (12/04/2016)
  Mẫu sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS 2016
  (12/04/2016)

  Đại hội đồng cổ đông năm 2015

  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015
  (03/11/2015)
  Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2015
  (03/11/2015)
  TB chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ bất thường
  (10/10/2015)
  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
  (08/04/2015)
  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
  (26/03/2015)
  Thư đề cử BKS ĐHĐCĐ 
  (16/03/2015)
  Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS
  (16/03/2015)
  Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên
  (16/03/2015)
  Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
  (16/03/2015)
  TB tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
  (27/02/2015)
  TB chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên
  (24/02/2015)

  Đại hội đồng cổ đông năm 2014

  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
  (25/04/2014)
  Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2014
  (25/04/2014)
  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
  (24/04/2014)
  Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 
  (24/04/2014)
  Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên
  (24/04/2014)
  TB chốt DS ĐHĐCĐ thường niên 2014
  (24/03/2014)
  Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
  (21/03/2014)

  Fanpage

  © 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.