PHONE : 1800 6129  l  COMMUNITY

  Annual shareholder meeting

  Đại hội đồng cổ đông năm 2016

  Nghị quyết tổ chức ĐCĐCĐ 2016
  Báo cáo tài chính 2015
  Giấy ủy quyền tham dự ĐCĐCĐ 2016
  Thư mời tham dự đại hội
  Thư đề cử BKS ĐCĐCĐ 2016
  Thư đề cử thành viên HĐQT 2016
  Sơ yếu lý lịch tham gia ĐCĐCĐ 2016

  Đại hội đồng cổ đông năm 2015

  Nghị quyết tổ chức ĐCĐCĐ 2015
  TB tổ chức ĐHĐCĐ 2015
  Thông báo DS ĐCĐCĐ 2015
  Thư mời tham dự đại hội
  Thư đề cử BKS ĐHĐCĐ 2015
  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2015
  Quy chế bầu cử HĐQT và BKS
  Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ 2015

  Đại hội đồng cổ đông năm 2014

  Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ
  Nghị quyết ĐHĐCĐ
  TB danh sách ĐHĐCĐ
  Nghị  sự ĐHĐCĐ
  Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
  Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ
  Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ

  Fanpage

  © 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.