Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nghị quyết chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
(15/03/2018)

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(04/10/2017)
Biên bản họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(04/10/2017)
Tài liệu họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(19/09/2017)
Thư mời họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(28/08/2017)
TB tổ chức ĐCĐCĐ bất thường 2017
(16/08/2017)
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
(18/04/2017)
Nghị quyết ĐCĐCĐ 2017
(18/04/2017)
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017
(05/04/2017)
Thư mời họp ĐCĐCĐ 2017
(05/04/2017)
Tờ trình ĐHĐCĐ 2017
(05/04/2017)
Chương trình ĐCĐCĐ dự kiến 2017
(05/04/2017)
Sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS 2017
(05/04/2017)
TB tổ chức ĐHĐCĐ 2017
(15/03/2017)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ 2017
(15/03/2017)

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
(15/12/2016)
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2016
(15/12/2016)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
(26/11/2016)
Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
(26/11/2016)
Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường
(26/11/2016) 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
(10/05/2016)
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
(21/04/2016)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
(12/04/2016)
Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
(12/04/2016)
Thư đề cử tham gia BKS ĐHĐCĐ 2016
(12/04/2016)
Thư đề cử thành viên HĐQT 2016
(12/04/2016)
Mẫu sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS 2016
(12/04/2016)

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015
(03/11/2015)
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2015
(03/11/2015)
TB chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ bất thường
(10/10/2015)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
(08/04/2015)
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
(26/03/2015)
Thư đề cử BKS ĐHĐCĐ 
(16/03/2015)
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS
(16/03/2015)
Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên
(16/03/2015)
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
(16/03/2015)
TB tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
(27/02/2015)
TB chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên
(24/02/2015)

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
(25/04/2014)
Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2014
(25/04/2014)
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
(24/04/2014)
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 
(24/04/2014)
Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên
(24/04/2014)
TB chốt DS ĐHĐCĐ thường niên 2014
(24/03/2014)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
(21/03/2014)

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.