Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2021 (30/03/2022)
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 (30/03/2022)
Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2021 (30/03/2022)
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2021  (02/05/2021)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1/2021 Báo cáo riêng ( 02/05/2021)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 (30/07/2021)

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021

Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 (30/07/2021)

Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021

Giải trình Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2/2021 (30/07/2021)

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (30/07/2021)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Báo cáo tài chính Q1 2020_Công ty (30/04/2020)
Báo cáo tài chính Q1 2020_Hợp nhất (30/04/2020)
Báo cáo tài chính năm 2020 (10/04/2021)
Giải trình thay đổi số dư đầu kỳ báo cáo kiểm toán 2020 (12/04/2021)
Giải trình BCTC Công ty quý 1 2020  (30/04/2020)
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 2020 (30/04/2020)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (10/04/2021)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính Q1 2020_Hợp nhất (30/04/2020)
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 – Trụ sở chính (09/04/2020)
Báo cáo tài chính Quý 4-2019 Trụ sở chính (04/02/2020)
Báo cáo tài chính Quý 4-2019 Tổng hợp (04/02/2020)
Báo cáo tài chính Quý 3-2019 Tổng hợp (30/10/2019)
 
Báo cáo tài chính Quý 3-2019 Trụ sở chính (30/10/2019)
Báo cáo kiểm toán 6 tháng soát xét 2019
(16/08/2019)
Báo cáo tài chính Quý 2-2019 Tổng hợp
(20/07/2019)
Báo cáo tài chính Quý 1-2019
(20/04/2019)
Giải trình BCTC hợp nhất quý 1 2020 (30/04/2020)
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 – Hợp nhất (09/04/2020)
Giải trình báo cáo Quý 4 - Trụ sở chính (04/02/2020)
Giải trình báo cáo Quý 4 - Tổng hợp (04/02/2020)
Giải trình báo cáo Quý 3 - Tổng hợp (30/10/2019)
 
Giải trình báo cáo Quý 3 - Trụ sở chính (30/10/2019)
 
Báo cáo kiểm toán 6 tháng soát xét Tổng hợp 2019 (30/08/2019)
Báo cáo tài chính quý 2 2019 - Trụ sở chính (20/07/2019)
Giải trình chênh lệch số liệu Q1 - Trụ sở chính (20/04/2019)
Giải trình chênh lệch số liệu Q1 - Tổng hợp (20/04/2019)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018 Trụ sở chính
(30/03/2019)
Báo Cáo Quý 4 2018 Trụ sở chính
(30/01/2019)
Báo Cáo Quý 4 2018 Tổng Hợp
(30/01/2019)
Báo Cáo Quý 3 2018 Tổng Hợp
(30/10/2018)
Giải trình báo cáo kiểm toán 2018 tổng hợp (30/03/2019).
Giải trình báo Cáo năm 2018 Trụ sở chính (30/03/2019).
Giải trình báo Cáo Quý 4 2018 Trụ sở chính (30/01/2019).
Giải trình báo Cáo Quý 4 2018 Tổng Hợp (30/01/2019).
Báo Cáo Quý 3 2018 Trụ Sở Chính
(30/10/2018)
Giải Trình Báo Cáo Quý 3 2018 Tổng Hợp
(30/10/2018)
BCTC 6 tháng hợp nhất
(29/08/2018)
BCTC 6 tháng trụ sở chính
(29/08/2018)


BCTC tổng hợp quý 2/2018 
(30/07/2018)
Giải trình chênh lệch số liệu quý 2/2018 (30/07/2018)
Báo cáo tình hình quản trị công ty
(30/07/2018)
BCTC trụ sở quý 2/2018
(30/07/2018)
BCTC tổng hợp quý 1/2018 chỉnh sửa
(03/05/2018)
BCKT 2018 chỉnh sửa
(16/05/2018)
BCTC tổng hợp quý 1/2018
(20/04/2018)
BCTC trụ sở quý 1/2018
(20/04/2018)
Giải trình chênh lệch số liệu cùng kỳ năm trước trụ sở chính (20/04/2018)

Giải trình chênh lệch số liệu quý 1/2018 (20/04/2018)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

BCKT 2017 tổng hợp chỉnh sửa
(03/05/2018)


BCKT 2017 hợp nhất
(29/03/2018)
Giải trình thay đổi số liệu đầu kỳ báo cáo kiểm toán (29/03/2018)

BCKT trụ sở chính 2017
(29/03/2018)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trụ sở chính (29/03/2018)

BCTC tổng hợp quý 4/2017
(30/01/2018)
BCTC trụ sở quý 4/2017
(30/01/2018)
Giải trình báo cáo quý 4 trụ sở chính
(30/01/2018)
Giải trình báo cáo quý 4 tổng hợp
(30/01/2018)
BCTC tổng hợp quý 3/2017
(27/10/2017)
BCTC trụ sở quý 3/2017
(27/10/2017)
Giải trình báo cáo quý 3 trụ sở chính
(27/10/2017)
BCKT bán niên 2017 tổng hợp
(15/08/2017)
BCKT bán niên 2017 trụ sở
(15/08/2017)
Báo cáo tài chính quý 2/2017 tổng hợp
(20/07/2017)
Báo cáo tài chính quý 2/2017 trụ sở 
(20/07/2017)
Giải trình lợi nhuận quý 2 
(20/07/2017)
Báo cáo tài chính quý 1 trụ sở
(20/04/2017)
Báo cáo tài chính quý 1 tổng hợp
(20/04/2017)
Giải trình lợi nhuận quý 1 tổng hợp 
(20/04/2017)
Giải trình lợi nhuận quý 1 trụ sở
(20/04/2017)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Giải trình lợi nhuận trụ sở 2016
(23/03/2017)
Giải trình lợi nhuận 2016
(22/03/2017)

BCTC 2016 hợp nhất
(15/03/2017)
BCTC 2016 trụ sở
(15/03/2017)
Giải trình lợi nhuận quý 4/2016
(19/01/2017)
BCTC quý 4/2016 tổng hợp
(18/01/2017)
BCTC quý 4/2016 công ty mẹ
(18/01/2017)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ 2013 -> 2015

Báo cáo tài chính năm 2015
(15/01/2016)
Báo cáo tài chính năm 2014
(30/03/2015)
Báo cáo tài chính năm 2013
(29/05/2014)

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.

DMCA.com Protection Status