Đại hội đồng cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Biên bản họp DHCD SBVN 2022 (22/04/2022)
Nghị quyết DHCD SBVN 2022 (22/04/2022)
NQ chốt ngày ĐHCĐ 2022 (29/03/2022)
Thư mời ĐHĐCD 2022 (29/03/2022)
Thư uỷ quyền 2022 (29/03/2022)
Quy chế tổ chức Đại hội 2022 (01/04/2022)
Chương trình Đại hội 2022 (01/04/2022)
TT9 - Cổ phần hóa Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Siam Brothers Việt Nam (01/04/2022)
TT8 - Trích quỹ (01/04/2022)
Thể lệ biểu quyết 2022 (01/04/2022)
TT7 - Thay đổi cơ cấu hoạt động của HĐQT (01/04/2022)
TT6 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (01/04/2022)
TT5 - Báo cáo Tiêu bản kiểm toán (01/04/2022)
TT4 - Thù lao HĐQT (01/04/2022)
TT3 - Chi trả cổ tức 2021 (01/04/2022)
TT2 - Kế hoạch, mục tiêu kinh doanh (01/04/2022)
TT1 - Kết quả HĐSXKD 2021 (01/04/2022)
Tổng hợp tờ trình 2022 (01/04/2022)

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
(19/04/2019)

Nghị quyết ĐHCĐ 2019
(19/04/2019)

Giấy ủy quyền
(01/04/2019)

Lựa chọn kiểm toán độc lập
(01/04/2019)

Phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động
(01/04/2019)

Thù lao cho Hội Đồng Quản Trị
(01/04/2019)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
(01/04/2019)

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(01/04/2019)

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(01/04/2019)

Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng tổ chức DHDCD thường niên 2019
(30/01/2019)

 V/v phát hành cổ phiếu ESOP
(29/05/2019)

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2019
(19/04/2019)

Báo cáo kiểm toán nội bộ
(01/04/2019)

V/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
(01/04/2019)

Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán
(01/04/2019

Chi trả cổ tức năm 2018
(01/04/2019)

Kế hoạch kinh doanh năm 2019
(01/04/2019)

V/v Chủ tịch kiêm nhiệm Tông Giám đốc
(01/04/2019)

Nghị quyết thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
(01/03/2019)

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2018
(09/11/2018)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2018
(30/01/2019)

Nghị Quyết V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu 
(22/11/2018)

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018
(24/04/2018)

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Bất Thường 2018
(09/11/2018)

Giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ
(14/04/2018)

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
(24/04/2018)
Điều lệ công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam (13/04/2018)

Thư mời họp ĐHĐCĐ
(14/04/2018)
Định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2018 (13/04/2018)

Quy chế về nội bộ quản trị SBV
(13/04/2018)
Sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty (13/04/2018)


Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
(13/04/2018)
Chi trả cổ tức năm 2017 
(13/04/2018)

Thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát 
(13/04/2018)
Nghị quyết chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (15/03/2018)

Báo cáo kết quả SXKD, BCTC đã kiểm toán 2017 (13/04/2018)

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Nghị quyết họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(04/10/2017)
Biên bản họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(04/10/2017)
Tài liệu họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(19/09/2017)
Thư mời họp ĐCĐCĐ bất thường 2017
(28/08/2017)
TB tổ chức ĐCĐCĐ bất thường 2017
(16/08/2017)
Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017
(18/04/2017)
Nghị quyết ĐCĐCĐ 2017
(18/04/2017)
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2017
(05/04/2017)
Thư mời họp ĐCĐCĐ 2017
(05/04/2017)
Tờ trình ĐHĐCĐ 2017
(05/04/2017)
Chương trình ĐCĐCĐ dự kiến 2017
(05/04/2017)
Sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS 2017
(05/04/2017)
TB tổ chức ĐHĐCĐ 2017
(15/03/2017)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ 2017
(15/03/2017)

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
(15/12/2016)
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2016
(15/12/2016)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường
(26/11/2016)
Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2016
(26/11/2016)
Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường
(26/11/2016) 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
(10/05/2016)
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
(21/04/2016)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
(12/04/2016)
Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên
(12/04/2016)
Thư đề cử tham gia BKS ĐHĐCĐ 2016
(12/04/2016)
Thư đề cử thành viên HĐQT 2016
(12/04/2016)
Mẫu sơ yếu lý lịch HĐQT & BKS 2016
(12/04/2016)

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015
(03/11/2015)
Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2015
(03/11/2015)
TB chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ bất thường
(10/10/2015)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
(08/04/2015)
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
(26/03/2015)
Thư đề cử BKS ĐHĐCĐ 
(16/03/2015)
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS
(16/03/2015)
Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên
(16/03/2015)
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
(16/03/2015)
TB tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015
(27/02/2015)
TB chốt DSCĐ dự ĐHĐCĐ thường niên
(24/02/2015)

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014
(25/04/2014)
Nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2014
(25/04/2014)
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
(24/04/2014)
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 
(24/04/2014)
Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên
(24/04/2014)
TB chốt DS ĐHĐCĐ thường niên 2014
(24/03/2014)
Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
(21/03/2014)

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.

DMCA.com Protection Status