SIAM BROTHERS VIỆT NAM và SORESIMF đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác

Vào ngày 25/06, CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM và PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN PHÍA NAM (SORESIMF) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác .
SORESIMF là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), đại diện nghiên cứu phát triển nghề cá biển khu vực phía Nam với chức năng nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học và công nghệ nghề cá biển; điều tra nguồn lợi hải sản, môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn biển; chuyển giao công nghệ; đào tạo giáo dục sau đại học; tư vấn về chiến lược và quy hoạch phát triển thủy sản.
.
                             Đại diện của SIAM BROTHERS VN và SORESIMF ký biên bản ghi nhớ.
 
Các lĩnh vực dự kiến hợp tác: 
- Ứng dụng công nghệ mới trong việc sản xuất.
- Tiêu thụ vật tư, ngư lưới cụ.
- Khai thác, bảo quản, nuôi trồng thủy sản.
- Phục vụ phát triển bền vững thủy sản, nghề cá biển của Việt Nam.

Tìm kiếm

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.